Đề khảo sát GDCD 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát chất lượng GDCD 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc.

+ Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển là.
+ Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng nào sau đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
+ Công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực nào sau đây?

[ads]


Tải tài liệu