Đề khảo sát Hóa học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề khảo sát Hóa học 11 lần 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Hóa học của học sinh khối 11 trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề khảo sát Hóa học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 707, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan với 40 câu Hóa học 11, học sinh làm bài khảo sát Hóa học 11 trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi đun C2H5Br với dung dịch KOH chỉ thu được etilen.
B. Dung dịch phenol làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.
C. Dãy các chất: C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải.
D. Đun ancol etylic ở 140o C (xúc tác H2SO4 đặc) thu được đimetyl ete.
+ Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 34,4 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và  hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,7 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 117,46 gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là?
+ Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Cho các phát biểu sau:
(a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, to).
(b) Chất Z có đồng phân hình học.
(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.
(d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là?
Tải tài liệu