Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc; kỳ thi nhằm kiểm tra kiến thức Sinh học 12 giai đoạn giữa học kì 2 năm học 2020 – 2021.

+ Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì?
+ Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa thể tự đa bội và thể dị đa bội có bộ NST với số lượng bằng nhau trong tế bào là?
+ Trong trường hợp xảy ra rối loạn phân bào giảm phân I, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XY là?

[ads]


Tải tài liệu