Đề KSCL Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

Đề KSCL Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 101 gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (từ câu 81 đến câu 120), học sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề nhằm kiếm tra chất lượng giữa học kỳ 1, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
A. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ARN và prôtêin loại histôn.
B. Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể.
C. Trên nhiễm sắc thể có tâm động là vị trí để liên kết với thoi phân bào.
D. Trên một nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi.
+ Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có laztozo?
A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế.
B. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.
C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã hóa tạo ra các phân tử mARN tương ứng.
D. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.
+ Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, X thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại bộ ba mã hóa axit amin?
Tải tài liệu