Đề kiểm tra kiến thức môn Lịch sử lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề kiểm tra kiến thức môn Lịch sử lần 2 năm 2020 trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trích dẫn đề kiểm tra kiến thức môn Lịch sử lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội:
+ Ngay sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng vì:
A. ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát.
B. vùng giải phóng được mở rộng và phát triển về mọi mặt.
C. quân Mĩ và đồng minh của Mĩ rút khỏi miền Nam.
D. miền Bắc đã chi viện cho miền Nam một khối lượng lớn về nhân lực và vật lực.
+ Sự ra đời của các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam (cuối năm 1929) chứng tỏ
A. sự ra đời của các đội tiên phong của giai cấp công nhân đế lãnh đạo đấu tranh.
B. giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.
C. phong trào công nhân chuyển sang phát triển theo trình độ tự giác.
D. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế trong phong trào cách mạng.
+ Tháng 7 – 1920, việc đọc bản Sơ thảo vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin đã giúp Nguyễn Ái Quốc xác định được phương hướng cứu nước đúng đắn vì:
A. xác định tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cho Việt Nam.
B. chỉ ra nguyên tắc đảm bảo thắng lợi của cách mạng là Đảng Cộng sản.
C. nhận thức được quan hệ giữa cách mạng vô sản ở chính quốc và thuộc địa.
D. khẳng định muốn giải phóng dân tộc phải đi theo con đường vô sản.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan