Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh, đây là tư liệu ôn tập hữu ích cho các bạn khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử sẽ diễn ra.

Trích dẫn đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh:
+ Điểm giống nhau căn bản giữa trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự “ hai cực” Ianta là gì?
A. Đều là thành quả của cuộc chiến tranh thế giới.
B. Đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để bảo vệ cho lợi ích của mình.
C. Đều có sự tham gia của các cường quốc lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh).
D. Đều lập ra tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới.
+ Việc ký kết Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và định ước Henxinki (1975) đều có tác động nào sau đây?
A.Góp phần thúc đẩy xu thế đối thoại và hợp tác trên thế giới.
B. Làm xuất hiện xu thế liên kết khu vực ở Châu Âu.
C. Dẫn đến sự ra đời của cộng động châu Âu (EC).
D. Chấm dứt sự canh tranh giữa các cường quốc ở châu Âu.
+ Lí do nào dưới đây khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đúng đắn?
A.Xác định lực lượng chính tham gia cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân.
B. Xác định lực lượng giữ vai trò lãnh đạo là giai cấp công nhân.
C.Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của VN, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.
D. Kết hợp sáng tạo vấn đề ruộng đất cho nông dân và quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân dân khác.

[ads]