Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử cụm trường THPT Thuận Thành – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử cụm trường THPT Thuận Thành – Bắc Ninh.

Câu 1. Một trong những đại diện tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước mới – dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX là A. Đặng Thai Mai. B. Phan Bội Châu. C. Lương Văn Can. D. Lê Hồng Phong. Câu 2. Xu thế toàn cầu hóa (từ những năm 80 của thế kỉ XX) là một hệ quả tất yếu của A. xu thế cải cách, mở cửa trên thế giới. B. cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. C. các cuộc cách mạng khoa học trong lịch sử. D. xu thế hòa hoãn Đông – Tây ở châu Âu. Câu 3. Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương? A. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa. B. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. C. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ các lực lượng hòa bình. D. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp. Câu 4. Bốn tỉnh giành chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất cả nước là A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thái Nguyên. C. Bắc Giang, Hà Nội, Huế, Quảng Nam. D. Hải Dương, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam.
Câu 5. Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của quân dân Việt Nam, vì đó là vị trí A. có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của quân Pháp. B. ít quan trọng nên quân Pháp không chú ý phòng thủ. C. quan trọng nhất và tập trung cao nhất binh lực của Pháp. D. án ngữ Hành lang Đông – Tây của thực dân Pháp. Câu 6. Từ năm 1973, các nước Tây Âu lâm vào khủng hoảng, suy thoái kéo dài, chủ yếu do chịu sự tác động của A. xu thế hòa hoãn Đông – Tây. B. cuộc khủng hoảng năng lượng. C. sự đối đầu Đông – Tây. D. cục diện Chiến tranh lạnh. Câu 7. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyết căn bản nạn đói ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi thực hiện A. “Nhường cơm sẻ áo”. B. “Người cày có ruộng”. C. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. D. “Tăng gia sản xuất”. Câu 8. Đầu năm 1942, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm căn cứ địa đầu tiên của cách mạng Việt Nam vì Cao Bằng có A. nhiều căn cứ du kích và lực lượng vũ trang đã được xây dựng. B. lực lượng vũ trang phát triển mạnh mẽ. C. nhiều tổ chức Cứu quốc đã được thành lập. D. cơ sở cách mạng và phong trào quần chúng mạnh mẽ. Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947? A. Bảo vệ và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. B. Làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. C. Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường. D. Chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp sang một giai đoạn mới.
Câu 10. Những cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần vương (1885-1896)? 2 A. Yên Thế, Yên Bái. B. Ba Đình, Bãi Sậy. C. Bãi Sậy, Hương Khê. D. Hùng Lĩnh, Ba Đình. Câu 11. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), tương lai của Trung Quốc như thế nào? A. Trở thành quốc gia thống nhất, dân chủ. B. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. C. Trở thành quốc gia thống nhất, trung lập. D. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Câu 12. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử khi đang thực hiện kế hoạch nào dưới đây? A. Chạy đua quân sự và vũ trang với Mĩ. B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội. C. Khôi phục kinh tế sau chiến tranh. D. Nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Câu 13. Sự kiện nào dưới đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)? A. Trật tự 2 cực Ianta được thiết lập. B. Khối Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập. C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Câu 14. Để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, từ thập niên 90 của thế kỉ XX, Mĩ đã sử dụng chiêu bài A. hợp tác kinh tế, cho vay không hoàn lại. B. bảo trợ quân sự. C. lợi dụng vấn đề dân quyền. D. “Thúc đẩy dân chủ”. Câu 15. Trong phong trào cách mạng 1930-1931, Xô viết Nghệ Tĩnh đã thực hiện chính sách nào sau đây? A. Tổ chức phong trào Bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ. B. Tổ chức tổng tuyển cử tự do bầu quốc hội trong cả nước. C. Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. D. Mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho các tầng lớp nhân dân.

[ads]