Đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương.

Câu 1 (3,0 điểm): Hãy đọc câu hỏi và câu trả lời trong bài Văn sách của khoa thi Đình năm 1876 dưới thời Tự Đức: – “Nước Nhật Bản học theo các nước Thái Tây mà nên được phú cường. Vậy nước ta có nên bắt chước không?” – “Nhật Bản thuở trước vẫn theo văn minh của nước Tàu, mà bây giờ thay đổi thói cũ theo nước Thái Tây, dẫu là có nên phú cường, về sau này cũng hóa ra loài mọi rợ”.
a. Câu hỏi và câu trả lời trên thể hiện điều gì? b. Vì sao những tư tưởng cải cách ở Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX không được thực hiện? c. Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về vai trò của cải cách trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Câu 2 (2,5 điểm): Bằng những kiến thức lịch sử về phong trào Cần Vương, anh/chị hãy chứng minh nhận định của cố Tổng bí thư Lê Duẩn: “Nội dung cốt tử của nó là biểu hiện mâu thuẫn giữa tinh thần dân tộc độc lập với chế độ đế quốc cướp nước”.
Câu 3 (2,5 điểm): Nêu và giải thích đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX. Câu 4 (3,0 điểm): Trình bày những hiểu biết của anh/chị về tổ chức tiền cộng sản đầu tiên ở Việt Nam? Làm rõ vai trò của tổ chức đó đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Câu 5 (3,0 điểm): Trên cơ sở tóm tắt những hoạt động đấu tranh của tư sản Việt Nam giai đoạn 1919 – 1923 và phong trào dân chủ 1936 – 1939, anh/chị hãy tìm ra những điểm khác biệt của hai phong trào này.
Câu 6 (3,0 điểm): Nêu những thắng lợi tiêu biểu của phong trào giải phóng dân tộc thế giới trong các năm 1945, 1949, 1950, 1959 và 1960. Vì sao sau Chiến tranh thế giới II, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân sụp đổ trên toàn thế giới? Câu 7 (3,0 điểm): Làm rõ những ảnh hưởng của “nhân tố Mĩ” trong sự phát triển của Nhật Bản từ 1945 đến nay. Theo anh/chị, Việt Nam có nên tận dụng “nhân tố Mĩ” trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?

[ads]