Bài tập tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

Tài liệu gồm 31 trang, tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận các dạng toán tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc trong chương trình Vật lí lớp 10.

Bài 1: Một chiếc xuồng đi xuôi dòng nước từ A đến B mất 4 giờ, còn nếu đi ngược dòng nước từ B đến A mất 5 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 4 km/h. Tính vận tốc của xuồng so với dòng nước và tính quãng đường AB. Hướng dẫn: Gọi v13 là vận tốc của xuồng với bờ v23 là vận tốc của nước với bờ bằng 4 km/h v12 là vận tốc của xuồng so với dòng nước. Ta có: Khi đi xuôi dòng: v13 = v12 + v23. Mà SAB = v13.t1 = (v12 + v23).4. Khi đi ngược dòng: v13 = v12 – v23. Mà SAB = v13.t2 = (v12 – v23).5. Quãng đường không đổi: (v12 + v23).4 = (v12 – v23).5 v12 = 36km/h SAB = 160km.
Bài 2: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 54km mất khoảng thời gian 3h. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. a. Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy. b. Tính khoảng thời gian nhỏ nhất để canô ngược dòng từ B đến A. Hướng dẫn: Gọi v13 là vận tốc của ca nô với bờ v23 là vận tốc của nước với bờ bằng 6 km/h v12 là vận tốc của ca nô so với dòng nước. a. Theo bài ra ta có: Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23 b. Khi ngược dòng: v’13 = v12 – v23 = 12 – 6 = 6km/h.
Bài 3: Hai bạn Quyên và Thủy đi xe đạp đến Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Thành Đô, coi là đường thẳng với vận tốc vQ = 9km/h, vTh= 12km/h. Xác định vận tốc tương đối (độ lớn và hướng ) của Quyên so với Thủy. a. Hai xe chuyển động cùng chiều. b. Hai xe chuyển động ngược chiều Hướng dẫn: Gọi v12 là vận tốc của Quyên đối với Thủy v13 là vận tốc của Quyên đối với mặt đường v23 là vận tốc của Thủy đối với mặt đường a. Khi chuyển động cùng chiều ngược lại với hướng chuyển động của 2 xe. Độ lớn: là 3km/h b. Khi chuyển động ngược chiều: Hướng: theo hướng của xe Quyên Độ lớn: là 110km/h.

[ads]