Đề khảo sát Địa lý 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Tuần qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Địa lý lần thứ ba năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 12, kỳ thi nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng Địa lý 12 giai đoạn giữa học kỳ II năm học 2018 – 2019, đồng thời giúp học sinh ôn luyện hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Địa lý năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đề khảo sát Địa lý 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc được biên soạn dựa trên cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 40 câu trắc nghiệm với nội dung tập trung chủ yếu vào chương trình Địa lý 12, thời gian làm bài thi KSCL Địa lý 12 là 50 phút, THI247.com đã đính kèm phần đáp án của đề thi ở bên dưới nội dung đề nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng tra cứu.

Trích dẫn nội dung đề khảo sát Địa lý 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt hải sản của nước ta hiện nay:
A. Chưa được tăng cường, hiện đại hóa nên còn rất lạc hậu.
B. Còn rất lạc hậu nên khó khăn cho việc đánh bắt xa bờ, năng suất lao động thấp.
C. Đã được trang bị ngày càng tốt hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
D. Đã được trang bị hiện đại nên rất thuận lợi cho đánh bắt xa bờ.
+ Trong nông nghiệp nước ta, ở miền núi trung du chuyên về cây lâu năm, chăn nuôi đại gia súc; ở đồng bằng chuyên về cây ngắn ngày, nuôi trồng thủy sản. Điều đó cho thấy:
A. Nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới.
B. Nông nghiệp nước ta đang song hành tồn tại hai nền nông nghiệp.
C. Nông nghiệp đang áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau.
D. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp.
+ Cho bảng số liệu: TỒNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TỂ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 (Đơn vị: tỉ đồng) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016). Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 -2014?
A. Kinh tế Nhà nước tăng nhanh hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
B. Kinh tế Nhà nước lớn hơn so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
C. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhanh hơn so với Kinh tế Nhà nước.
D. Tổng sản phẩm trong nước giữa các thành phần kinh tế tăng không đều.