Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi và đáp án đề khảo sát Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và ôn thi Cao đẳng – Đại học.

Trích dẫn đề khảo sát Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 đã khẳng định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt của cách mạng Đông Dương là?
A. giải phóng dân tộc B. chống chủ nghĩa phát xít Nhật C. giải phóng giai cấp D. chia lại ruộng đất.
+ Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở Việt Nam có những khuynh hướng cách mạng chủ yếu nào?
A. Tư sản và vô sản. B. Phong kiến, tư sản và vô sản.
C. Phong kiến và vô sản. D. Phong kiến và tư sản.
+ Đặc điểm của phong trào Cần vương là phong trào yêu nước:
A. của các tầng lớp nông dân. B. theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến.
C. theo khuynh hướng vô sản. D. theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan