Đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.

Đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 302, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 40 câu Tiếng Anh 10, mỗi câu có 4 đáp án A – B – C – D để học sinh lựa chọn, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm, học sinh làm bài khảo sát Tiếng Anh 10 trong 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ What is main purpose of this passage?
A. To suggest that men should share the housework with their wives.
B. To suggest that housewives should be paid for their household chores.
C. To ask men to treat wives better.
D. To encourage women to go out to work.
+ Which of the following is NOT a statement you would expect from a resident of Gough Street?
A. People on this street are unhappy because the neighborhood is deteriorating.
B. People on this street think mostly of themselves.
C. People on this street have more and more space for which they feel responsible.
D. A number of people are preparing to leave this street.
+ We arrived at the airport. We realized our passports were still at home.
A. Not until we arrived at the airport did we realize that our passports were still at home.
B. It was until we arrived at the airport that we realized our passports were still at home.
C. Not until had we arrived at the airport, we realized our passports were still at home.
D. We arrived at the airport and realized that our passports are still at home.

[ads]


Tải tài liệu