Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 2 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án / lời giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 2 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa.

Câu 1: Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 đã mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam vì A. quân đội ta đã giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. B. buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. C. đã làm xoay chuyển cục diện cuộc chiến tranh ở Đông Dương. D. quân đội ta đã giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Câu 2: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp? A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2 – 1930). B. Cách mạng tháng Tám năm 1945. C. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). D. Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Câu 3: Âm mưu của Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 – 1954) của thực dân Pháp là gì? A. Giúp Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh, nâng cao vị trí chủ nghĩa tư bản. B. Nhằm từng bước nắm quyền điều khiển trực tiếp chiến tranh ở Đông Dương. C. Khẳng định sức mạnh quân sự và tài chính số một thế giới của Mĩ. D. Biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở châu Á.
Câu 4: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954) là gì? A. Công nhận các quyền dân tộc cơ bản. B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước. C. Không vi phạm chủ quyền quốc gia. D. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Câu 5: Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1924 có ý nghĩa gì? A. Bước đầu chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Trực tiếp chuẩn bị về điều kiện cán bộ, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản VIệt Nam. C. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Câu 6: Từ thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) cho thấy Đảng Cộng sản Đông Dương (từ năm 1951 là Đảng Lao động Việt Nam) chỉ tiến hành bạo lực cách mạng khi A. kẻ thù xâm lược bắt đầu sử dụng bạo lực phản cách mạng. B. không thể tiếp tục dấu tranh bằng phương pháp hòa bình. C. lực lượng vũ trang ba thứ quân được xây dựng hoàn chỉnh. D. có sự giúp đỡ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 7: Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì? A. Xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết dân tộc. B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. C. Phát huy truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc. D. Sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp. Câu 8: Sự thành lập Liên minh châu Âu (EU) mang lại những lợi ích căn bản nào cho các nước thành viên tham gia? A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. B. Tăng cường sức cạnh tranh về quân sự. C. Củng cố và phát triển về lĩnh vực văn hóa. D. Hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực. Câu 9: Vì sao nói “Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, song chưa trọn vẹn”? A. Ngay sau ngày kí kết, Mĩ đã cấu kết Pháp để phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chưa hoàn thành trên cả nước. C. Thực dân Pháp rút khỏi nước ta khi chưa tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử. D. Mĩ đã không tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Câu 10: Năm 1930 ở Việt Nam, khuynh hướng vô sản thắng thế đã giành quyền lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc và giai cấp vì lí do nào sau đây? A. Là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu của lịch sử.
B. Đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng công – nông. C. Ra đời và đúc kết được kinh nghiệm thất bại của khuynh hướng tư sản. D. Khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản đã lỗi thời. Câu 11: Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã A. giúp nước Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. B. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. C. giúp nước Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản. D. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình. Câu 12: Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười Nga (1917) có điểm chung nào sau đây? A. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản. B. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh. C. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân. D. Góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. Câu 13: Sự phát triển của phong trào công nhân (1926 – 1929) có ý nghĩa gì đối với sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam? A. Tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ truyền bá vào Việt Nam. B. Là yếu tố quyết định dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. C. Là lực lượng đi đầu trong phong trào cách mạng dân tộc dân chủ. D. Đã tập hợp đông đảo các lực lượng chống đế quốc. Câu 14: Năm 1941 sau khi về Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đây là nơi có A. địa hình thuận lợi để phát triển lực lượng. B. các tổ chức cứu quốc đã được thành lập. C. lực lượng vũ trang phát triển lớn mạnh. D. nhiều căn cứ du kích đã được xây dựng. Câu 15: Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của các cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX? A. Công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến. B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. C. Công nhân, nông dân, tư sản. D. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

[ads]