Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án / lời giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 3 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa.

Câu 1: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có tác động đến cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. B. Trật tự Vecsxai – Oasinhtơn ra đời. C. Cách mạng vô sản ở Nga thành công. D. Quốc tế Cộng sản được thành lập. Câu 2: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây? A. Diễn ra đồng thời ở cả nông thôn và thành thị. B. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản. C. Giành chính quyền ở đô thị quyết định thắng lợi. D. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân. Câu 3: Phan Bội Châu chủ trương đánh Pháp giành độc lập bằng phương pháp A. bạo động. B. bất bạo động. C. cải cách. D. bất hợp tác. Câu 4: Thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng nước ta trong các giai đoạn sau? A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài là điều kiện tiên quyết để đấu tranh giành độc lập. B. Tiến hành đồng thời cách mạng giải phóng dân tộc và thổ địa cách mạng. C. Chỉ khi lực lượng vũ trang lớn mạnh mới phát động quần chúng đấu tranh. D. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
Câu 5: Lí luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc có tác động như thế nào đối với lịch sử Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX? A. Trực tiếp chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản. B. Làm cho phong trào yêu nước chuyển hẳn sang quỹ đạo cách mạng vô sản. C. Tạo cơ sở cho sự hình thành phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản. D. Chấm dứt tình trạng khủng khoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỉ XX. Câu 6: Tháng 12 – 1993, Hiến pháp mới quy định thể chế chính trị của Liên bang Nga là A. Quân chủ chuyên chế. B. Cộng hòa liên bang. C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. D. Quân chủ lập hiến. Câu 7: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng vì đã A. thể hiện sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc. B. quyết định nhiều vấn đề mang tầm chiến lược. C. chấm dứt được sự chia rẽ của các tổ chức cộng sản. D. chứng minh được tính ưu việt của khuynh hướng vô sản. Câu 8: Trong khoảng thời gian những năm 1975 – 1979, nhân dân Việt Nam thực hiện một nhiệm vụ nào sau đây? A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. B. Đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp. C. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. D. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 9: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam? A. An Lão 1965 (Bình Định).
B. Núi Thành 1965 (Quảng Nam). C. Ấp Bắc 1963 (Mĩ Tho). D. Vạn Tường 1965 (Quảng Ngãi). Câu 10: Trong giai đoạn 1950 – 1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì A. “nhất thể hóa”. B. “tái thực dân hóa”. C. “phi thực dân hóa”. D. “ bắt đầu thực dân hóa”. Câu 11: Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) chứng tỏ kết quả đấu tranh ngoại giao A. luôn phụ thuộc vào quan hệ và sự dàn xếp giữa các cường quốc. B. chỉ phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và quân sự. C. có sự tác động trở lại các mặt trận quân sự và chính trị. D. không thể góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường. Câu 12: Về văn hóa, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 – 1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây? A. Thành lập các đội tự vệ đỏ. B. Chia ruộng đất công cho dân nghèo. C. Xóa bỏ các thứ thuế vô lí. D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ. Câu 13: Hoạt động nào sau đây là của phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930? A. Tổ chức phong trào “vô sản hóa”. B. Đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam. C. Thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam. D. Thành lập Hội Văn hóa cứu quốc. Câu 14: Trong cuộc chiến đấu chống lại Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968), quân dân miền Nam Việt Nam đã A. buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương. B. hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”. C. làm thất bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp. D. buộc Mĩ phải chấp nhận đến đàm phán với ta ở Pari.
Câu 15: Năm 1975, quân đội Việt Nam giành được thắng lợi nào sau đây? A. Chiến dịch Biên giới. B. Chiến dịch Hồ Chí Minh. C. Chiến dịch Tây Bắc. D. Chiến dịch Việt Bắc. Câu 16: Điểm khác nhau về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) là nhờ có A. căn cứ hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân. B. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. C. truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc. D. tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Câu 17: Nhận xét nào sau đây là không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? A. Phong trào đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng. B. Giải quyết đúng đắn được mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược. C. Là phong trào cách mạng mang tính quyết liệt, triệt để. D. Là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Câu 18: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập? A. Lào. B. Cuba. C. Ai Cập. D. Panama. Câu 19: Một trong những mục tiêu của quân đội Việt Nam khi mở cuộc tiến công chiến lược Đông -Xuân 1953 -1954 là A. nhanh chóng kết thúc cuộc kháng chiến. B. tạo điều kiện giải phóng miền Nam. C. tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. D. buộc quân Mĩ rút quân về nước. Câu 20: Phong trào cách mạng 1936 – 1939 ở Việt Nam có sự thay đổi về Mặt trận dân tộc thống nhất vì A. tác động của Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp. B. sự chỉ đạo gián tiếp của Nguyễn Ái Quốc. C. chưa phù hợp với nhiệm vụ mục tiêu trước mắt. D. thực hiện yêu cầu của Quốc tế cộng sản.

[ads]