Đề thi định kỳ lần 2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Với mục đích kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Anh thường xuyên, vừa qua, trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi định kỳ lần 2 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019. Đề thi định kỳ lần 2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh gồm 5 trang, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 90 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài.

Với chất lượng giáo dục đã được khẳng định, thì việc tham khảo và thử sức với đề thi định kỳ lần 2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh là rất hữu ích, giúp củng cố kiến thức và nâng cao kiến thức Tiếng Anh, qua đó có thể đạt điểm số cao với các kỳ thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh 10 tại trường.

Trích dẫn đề thi định kỳ lần 2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
+ Harvey will wash the clothes, ____________.
A. iron the shirts, prepare the meal, dusting the furniture.
B. ironing the shirts, preparing the meal, and dusting the furniture
C. to iron the shirts, prepare the meal, and dust the furniture
D. iron the shirt, prepare the meal, and dust the furniture
+ Underline and correct mistakes.
1. Look. That girl smiles at you. Do you know her?
2. My father prefers watching films at home than going to the cinema.
3. Women nowadays have more free to participate in social activities.
4. She had the gardener to plant some trees.
5. Doing crossword puzzles surely has beneficial effects to our brain’s memory function.
+ Which of the following is NOT true about the process of digestion?
A. The small intestine covers the whole digestive system.
B. Saliva plays an important role in the first stage of digestion.
C. The small intestine helps the body absorb nutrients.
D. Nutrients are carried to different sites in the body.