Tìm GTLN – GTNN của hàm nhiều biến

Tài liệu gồm 40 trang, hướng dẫn giải bài toán VDC tìm GTLN – GTNN của hàm nhiều biến; giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu tìm GTLN – GTNN của hàm nhiều biến:
+ Cho hai số thực thỏa mãn. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn của tham số a để?
+ Cho các số thực thay đổi nhưng luôn thỏa mãn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức thuộc khoảng nào sau đây.
+ Cho các số thực thay đổi thỏa mãn và hàm số. Gọi tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của. Tổng bằng?
+ Cho thỏa mãn. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Khi đó bằng bao nhiêu?
+ Trên đây chỉ là một số BĐT tiêu biểu thường sử dụng để tìm cực trị bằng cách dồn biến, ngoài ra ta có thể sử dụng các hệ quả khác hoặc các bất đẳng thức khác. Ứng dụng các BĐT trên để giải các bài toán sau đây.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan