Bài tập khối trụ ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 13 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề khối trụ, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán khối trụ được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Khái niệm: Hình trụ tròn xoay.
Khi quay hình chữ nhật ABCD xung quanh đường thẳng chứa một cạnh, chẳng hạn cạnh AB thì đường gấp khúc ABCD tạo thành một hình, hình đó được gọi là hình trụ tròn xoay hay gọi tắt là hình trụ.
Đường thẳng AB được gọi là trục.
Đoạn thẳng CD được gọi là đường sinh.
Độ dài đoạn thẳng AB = CD = h được gọi là chiều cao của hình trụ.
Hình tròn tâm A, bán kính r = AD và hình tròn tâm B, bán kính r = BC được gọi là hai đáy của hình trụ.
Khối trụ tròn xoay, gọi tắt là khối trụ, là phần không gian giới hạn bởi hình trụ tròn xoay kể cả hình trụ.
Công thức tính diện tích của hình trụ và thể tích của khối trụ:
Cho hình trụ có chiều cao là h và bán kính đáy bằng r.
Diện tích xung quanh của hình trụ: Sxq = 2πrh.
Diện tích toàn phần của hình trụ:
Thể tích khối trụ: V = B · h = πr2h.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán tìm các yếu tố của hình trụ.
2. Hướng giải:
Bước 1: Theo giả thiết ta có r = 3. Vì thiết diện là hình vuông nên độ dài đường cao là l = 2r = 6.
Bước 2: Diện tích xung quanh của hình trụ: Sxq = 2πrl = 36π.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]