Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm những vấn đề toàn cầu và khu vực

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: những vấn đề toàn cầu và khu vực.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được các biểu hiện và hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế và khu vực hóa kinh tế.
+ Giải thích được lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và trình bày được một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
+ Giải thích được tình trạng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hóa dân số ở các nước phát triển.
+ Biết và giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và hệ quả của nó.
+ Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân ô nhiễm môi trường; phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
+ Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình.
Kĩ năng:
+ Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổ của các liên kết kinh tế khu vực.
+ Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò đối với thị trường quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực.
+ Thu nhập và xử lí thông tin, viết báo cáo ngắn gọn về một số vấn đề mang tính toàn cầu.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]